Velkommen til Stord Quiltelag
si heimeside.

Stord Quiltelag vart starta desember 1993.
Me har medlemsmøter den første mandagen i månaden kl 1900.
Sjå på halvårsplan kor me held møtene.
Alle er hjarteleg velkommen, gamle og nye medlemmer.

Som medlem i Stord Quiltelag får du delta på ti sosiale medlemskveldar i løpet av året.
Der byr vi på:
Informasjon frå styret
Utlån av bøker
Vis og fortel
Utlodding
Medbrakt mat – vi lagar kaffi/te
Til gjengjeld venter vi at du:
• Stiller opp og hjelper til på arrangement som Stord Quiltelag har,
eller er med på
• Stiller deg disponibel til eventuelle verv i Stord Quiltelag.
Medlemskontingent er kr 400,- pr. år.

l Vel møtt!

Vedtekter Stord Quiltelag

Føremål:
Føremålet er å fremje og utvikle kunnskap om det tradisjonelle handverket som quilting
representerer kulturelt og sosialt, samt arbeide for ei vidare utvikling av faget.

Organisasjonsform:
Stord Quiltelag er eitt frittståande lag, men kan samarbeide med andre lag og organisasjonar.

Arbeidsområdet:
Grundig opplæring i quilteteknikk i form av kurs og temakveldar. Engasjere seg i utstillingar
og messer. Møteverksemd.

Medlemmar:
Berre enkeltpersonar kan vere medlemmar. Medlemsavgifta vert fastsett på årsmøtet.
Medlemsavgifta må vere innbetalt for å delta på laget sine arrangement, og for å få medlemsfordelar.

Arbeidsår:
Rekneskapsåret følgjer kalenderåret. Arbeidsåret skal gå frå årsmøte til årsmøte.

Årsmøte:
Årsmøtet skal haldast innan utgangen av februar. Årsmøtet skal innkallast med minst 2 – to – vekers varsel. Forslag som vert ønska fremma på årsmøtet sendes skriftleg til styret 1 – ei – veke før årsmøtet.

Årsmøtet skal omhandla:
Rekneskap
Arbeidsplan
Budsjett
Val av styret
Val av revisor, valgkomite og varamedlem til styret.
Styret si samansetting:
Styret skal bestå av 5 personar; leiar, kasserar, sekretær, materialforvaltar og styremedlem.
Styret si verketid:
Styremedlemmande vert valde for 2 år om gongen, men slik at det høvesvis vert vald to og tre
medlemmar annakvart år. Styremedlemmane kan ikkje fungere samanhengande i verv i meir enn 4 år.

Valkomité, revisjon og vara:
Laget skal ha valkomité beståande av to personar. Desse rekrutterast helst blant avtroppande
styremedlemmar og fungerer i eitt år om gongen. Laget skal ha ein revisor som vert valde eitt år om gongen. Laget skal også ha ein vara som ver vald for to år om gongen.

Styret sitt arbeid:
Styret skal arbeide i samsvar med vedtektene. Frå møta skal det føras protokollreferat som medlemma skal ha tilgong til på medlemsmøta. Styret skal ha ansvar for laget sin økonomi.
Styret legg fram årsmelding, rekneskap, budsjett og arbeidsplan på årsmøtet.

Vedtekter:
Vedtak om vedtektsendring krev minst 2/3 fleirtal. Vedtektsendringar blir gjort gjeldande med
direkte verknad.

Oppløysing:
Oppløysing av laget kan berre blir gjort på ordinert årsmøte med minst ¾ fleirtal. Ved eventuell oppløysing av laget vil overskot tilfalle veledige føremål.

Oppseiing av verv:
Om leiar/kasserar trer av, må det setja i verk eit ekstra ordinært årsmøte, for direkte val av ny leiar/kasserar.
Vara overtek verv om sekretær, materialforvaltar eller styremedlem seier opp sitt verv, fram til nytt val.

Vedtekter endra årsmøtet: 04.02.2013l